Digitalni logopedski set je najmoderniji logopedski instrument, namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje.

Digitalno signalno procesiranje (DSP) ili digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. Vežbanje auditivne pažnje gotovo je nemoguće bez primene elektroakustičkih uređaja. DSP omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom (pa čak i brže), onako kako to radi i ljudski mozak.

Trenutno ne postoji ni jedan moderniji logopedski instrument namenjen rehabilitaciji slušanja ili govora koji ne koristi DSP. Iako je DSP vrlo složena i sofisticirana tehnologija koja u svojoj osnovi koristi računarni procesor, ona je za korisnika vrlo jednostavna i pouzdana.

Digitalni logopedski set koristi se u većini rehabilitacijskih postupaka uz primenu bilo koje logopedske metode. Aplikacija Digitalnog logopedskog seta predstavlja minimum logopedske opreme u rehabilitaciiji:

  • Poremećaja izgovora glasova (dislalija)
  • Fonološkog poremećaja 
  • Poremećaja slušnog procesiranja 
  • Specifičnih poremećaja jezika (disfazija)
  • Smetnji i poremećaja u čitanju i pisanju (disleksija)
  • Mucanja
  • ADHD i ADD
  • Afazija i dizartrija
  • Slušnih oštećenja – zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka, izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod dece s kohlearnim implantom.
  • Poremećaja glasa – hiperkinetičke disfonije, dijagnostike psihogene disfonije, impostacije glasa